školní zralost page 0

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

Co by mělo umět dítě, které jde v září do školy?

e-kniha „Předškoláci.cz“


ROZVOJ POZORNOSTI A KONCETRACE

Pozornost a soustředění na dokončení práce budou děti potřebovat i tehdy, když úkoly nejsou samá barva a zábava.  Zde najdete pracovní listy na trénink:

BLUDIŠTĚ

GEOMETRICKÉ MATICE

NÁPISY

PÍSMENKOVÉ KORÁLKY

POČÍTÁNÍ DÍLKŮ

U OČNÍHO LÉKAŘE

ROZVOJ PROSTOROVÉHO VNÍMÁNÍ

Jak je u dítěte rozvinuto prostorové vnímání můžeme vidět třeba na tom, jak chápe instrukce s předložkami (VEDLE, NAD, POD…) nebo se slovy PRVNÍ, POSLEDNÍ, VPŘEDU, VZADU…. Všímat si ho můžeme např. také na schopnosti odhadnout vzdálenost, rozdíly mezi velikostmi věcí, nebo schopnosti stavět podle plánku ze stavebnice.

Pokud se dítě snadno orientuje v prostoru, bude to mít po nástupu do školy dobrý vliv na rozlišování pozic písmen ve slovech, správné čtení čísel, ale i na koordinaci pohybů při sportu, vedení ruky při psaní nebo na orientaci v budově školy.

Všimněte si, že hned vedle zadání je i malý semafor. Ten si může dítě vybarvit podle toho, jak si myslí, že se mu dařilo úkol splnit:
zelená – úkol jsem zvládl/a v pohodě
oranžová –  něco mi šlo, ale potřeboval/a jsem trochu pomoci maminky/tatínka
červená – úkol byl moc těžký, ještě se mi nedařil, zkusím to zase příště

Zde najdete pracovní listy na trénink:

AKVARIUM

KAM DOSKÁČE KLOKAN

NEJRYCHLEJŠÍ ZVÍŘE

HLEDÁNÍ KULATÝCH TVARŮ

ŠIPKOVANÁ

SLUNEČNÍKY

ROZVOJ ČASOVÉHO ROZLIŠOVÁNÍ

Vnímání času nám umožňuje chápání souvislostí různých dějů. Nemáme na to ale žádný zvláštní smyslový orgán, potřebujeme k tomu vlastní zkušenost a také si osvojit speciální “časový” slovník. Předškolní dítě si ještě nedovede představit, kolik času je hodina, dva dny, měsíc. Mělo by ale rozumět pojmům “včera, dnes, zítra, ráno, večer, den, noc”, dále třeba vyjmenovat roční doby a k nim přiřadit hlavní znaky. 

Tréninkem vnímání času a slovníku, který je s tím spojený, pomůžete dítěti, aby dovedlo ve škole vyprávět děj, plánovat si aktivity během dne a týdne, pochopit posloupnost matematických úkonů i jiných činností nebo třeba rozvrh hodin.

Procvičte si s dětmi na příkladech pracovních listů řadit správně posloupnost dějů.
Kromě řazení povzbuďte dítě k vyprávění příběhu podle obrázků, k užívání časových pojmů dříve-později a podobně.
Nezapomeňte také na nácvik řazení z levé strany doprava – dítě si tak bude trénovat i pohyb očí při čtení.

Zde najdete pracovní listy na trénink:

CO DĚLÁME RÁNO

ČAS KOLEM NÁS

ROZPOZNÁVÁNÍ A URČOVÁNÍ ČASOVÉ POSLOUPNOSTI ŽÁBA

ŘAZENÍ KARET I.

ŘAZENÍ KARET II.

ŘAZENÍ KARET III.

ROZVOJ SLUCHOVÉHO ROZLIŠOVÁNÍ

Říkáte si, že vaše dítě slyší dobře?  Ano, pokud nemáme dítě se sluchovým postižením, slyší dobře naše slova, aniž by si zpočátku uvědomovalo, že se skládají z hlásek.

Schopnost vnímat hlásky ve slově se vyvíjí obvykle až kolem 6. roku, ale pro nástup do školy je velmi, velmi podstatná. Bez ní totiž dítě nemůže začít psát ani číst, i když třeba už zná všechna písmena. Dítě, kterému tato schopnost “nenaskočí”, totiž přečte písmena, ale nespojí je do slov a textu tudíž nerozumí.

Máte-li předškoláka, zkoušejte s ním:
? hledat nejprve první hlásku ve slově a pak i další
? rozlišovat podobná slova nebo slabiky
? hledat rýmy
? vytleskávat slova na slabiky
? trénovat si zapamatování řady slov nebo vět.

Pracovní listy, které jsou pro vás připravené na trénik jsou zaměřeny na:
? rytmizaci slov, kterou můžete trénovat například vytleskáváním,
? hledání rýmů, čímž dítě získává cit pro jazyk,
? rozeznávání měkkých a tvrdých slabik, což propojujeme s haptickou zkušeností,
? určování stejně znějících hlásek na začátku slova
? a na druhou stranu zase určování koncové hlásky.

Zde najdete pracovní listy na trénink:

KONCOVÁ HLÁSKA

MĚKKÉ A TVRDÉ SLABIKY DY A DI TY A TI

RÝMY

STEJNĚ ZNĚJÍCÍ SLOVA NA ZAČÁTKU

VYTLESKÁVAČKY

HLÁSKY

RÝMY II.

VYTLESKÁVAČKY II.

ROZVOJ ZRAKOVÉHO ROZLIŠOVÁNÍ

Schopnost rozlišovat zrakem detaily umožní dítěti ve škole především rozeznávat písmena a číslice, pohybovat systematicky očima při čtení a také vyznat se v prostoru stránky v sešitě či knize. 

Už před nástupem do školy je proto dobré, abychom trénovali například:
? rozpoznávání detailů obrázků, stejných a nestejných tvarů, zrcadlově otočených předmětů apod.
? skládání čehokoli z částí, kde dítě rozlišuje správnou polohu kostek, puzzle nebo dílů rozstříhaného obrázku
? sledování řad obrázků zleva doprava a shora dolů
? zrakovou paměť – například pomocí her zaměřených na zapamatování obrázků, umístění předmětů a podobně.

V pracovních listech najdete úkoly, kde dítě trénuje udržení očí na řádku, překlápění objektů, pravo-levou orientaci, zaměření se na detail a hledání rozdílů.

Zde najdete pracovní listy na trénink:

DOKRESLOVÁNÍ OBRÁZKŮ

VYHLEDÁVÁNÍ DVOJIC STEJNÝCH TVARŮ

HLEDÁNÍ OBRYSU KE VZORU

ZRAKOVÁ ANALÝZA A SYNTÉZA SPOJENÍ POLOVINY OBRÁZKU

ZRAKOVÉ ROZLIŠOVÁNÍ PODLE HORIZONTÁLNÍ A VERTIKÁLNÍ OSY

HLEDÁNÍ PŘEDMĚTU

VLOČKY

ČÁRY

LINIE I.

LINIE II.

LINIE III.

ROZVOJ MATEMATICKÝCH DOVEDNOSTÍ 

Pokud s předškolákem počítáme, nezapomeňme na všechny předmatematické dovednosti:

? TŘÍDĚNÍ podle více kritérií najednou (třeba „vyber velké modré kruhy“)
? POROVNÁVÁNÍ (větší, menší, více, méně, nejméně)
? ŘAZENÍ (např. od nejmenšího k největšímu)
? a URČOVÁNÍ MNOŽSTVÍ (po jedné, nebo ideálně do 3-4 i pouhým pohledem).

 na TŘÍDĚNÍ je zaměřen úkol V potravinách
 na POROVNÁVÁNÍ jsou zaměřeny úkoly V potravinách, Ovoce a zelenina, Panda
 na ŘAZENÍ je zaměřen úkol Panda
 na URČOVÁNÍ MNOŽSTVÍ jsou zaměřeny úkoly Ovoce a zelenina, Hrnečky, Květinářství

Zde najdete pracovní listy na trénink:

V POTRAVINÁCH, OVOCE A ZELENINA

PEČIVO - MYŠÁK A SÝR

PANDA

HRNEČKY, KVĚTINÁŘSTVÍ

DOKRESLI ODĚVY

ROZVOJ GRAFOMOTORIKY

Grafomotorika je dovednost ruky:

? správně uchopit tužku
? jistě a plynule vést čáry po papíře
? kreslit dle vlastního námětu
? napodobovat tužkou tvary.

Měli bychom proto u předškoláka podporovat všechny tyto dovednosti – od nácviku správného držení tužky, uvolňování ruky, podněcování kresby s obsahem až po nápodobu písma. 

Grafomotorická cvičení mají velké množství variací. Pro inspiraci přikládáme několik  pracovních listů. Na každý z uvedených úkolů můžete vymýšlet vlastní obměny. 

U rybičky nemusí být tahy přesné, ale plynulé a ruka uvolněná. Naopak u lva dejte pozor na správnou velikost a ostré špičky, obloučky u medvěda by měly být zase pěkně kulaté a dostatečně široké. Smyčky a bubínek jsou nejtěžší a dobře u dítěte prověří spolupráci ruky s okem (kdyby se dětem smyčky nedařily, nejprve si je zkuste na velký formát papíru a ruku jim nejprve veďte).

Zde najdete pracovní listy na trénink:

BUBÍNEK

JEDNOTAŽKY

LEV

SALTA

VLNKY

KLIČKY

MALÉ GEOMETRICKÉ TVARY

STÁDO VELBLOUDŮ

SVISLÉ A VODOROVNÉ ČÁRY

SNĚHULÁK

SPIRÁLA

LIST

MEDVĚD

OVCE

RYBA

ROZVOJ MYŠLENÍ A ŘEČI

Řeč ve spojení se školní zralostí pro mnoho lidí znamená schopnost správně vyslovovat hlásky.  Výslovnost je např. pro správné psaní velmi důležitá a pokud není před nástupem do školy dozrálá, věnuje se dítěti obvykle klinický logoped.

? Řeč ale není jen aktivní mluvení, ale i porozumění tomu, co nám sděluje někdo druhý. Proto nezapomeňme porozumění trénovat kladením otázek různého typu (Proč…? K čemu se používá…? Jaký je rozdíl…? Co mají společného…?).
? Při samotném vyjadřování dítěte si kromě výslovnosti všímejme slovní zásoby, ale také toho, zda je dítě schopné vytvářet samostatně věty a krátká srozumitelná souvětí, převyprávět příběh nebo krátkou pohádku. Sledujme to, zda dítě přirozeně skloňuje, dovede používat minulý, přítomný a budoucí čas, dobře váže podstatná jména s předložkami apod.

? V pracovních listech můžete procvičovat hledání protikladů, třídění prvků dle kritérií, hledání logických souvislostí mezi slovy a na základě společných znaků zobecňovat. 

Zde najdete pracovní listy na trénink:

HLEDÁNÍ PODSTATNÉHO ZNAKU CELKU

IDENTIFIKACE CHYBY

LOGICKÉ MYŠLENÍ

PROTIKLADY

TŘÍDĚNÍ DLE KRITÉRIA

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

VYHLEDÁVÁNÍ DVOJIC

ROZBITÁ VAJÍČKA

LOGICKÉ VZTAHY

PROTIKLADY II.

NESMYSLY


 PRACOVNÍ LISTY NA CELÝ ROK KE STAŽENÍ NÍŽE:

LEDEN ; ÚNOR ; BŘEZEN ; DUBEN ; KVĚTEN ; ČERVEN  

ČERVENEC ; SRPEN ; ZÁŘÍ ; ŘÍJEN ; LISTOPAD ; PROSINEC

 - BAREVNÉ POČÍTÁNÍ

- MALOVANÉ ČTENÍ

- MALUJEME ČÍSLICE

MALUJEME ABECEDU I.

MALUJEME ABECEDU II.

MALUJEME ABECEDU III.