Filozofií školy je celková humanizace a kultivace dítěte, profilace školy je zaměřena na aplikaci principů a prvků tvořivé dramatiky. Toto zaměření praktikujeme již od roku 1986, škola je členem Sdružení pro tvořivou dramatiku, které má sídlo v Praze. Na počátku jsme si stanovili teoretická východiska, která odlišila zaměření školy od modelu stávajícího. Program mateřské školy vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Pojetí a obsah uplatňované dramatické výchovy spočívá v tom, že se zabývá osobnostně sociálním učením. V jejím obsahu a metodách se prolínají poznatky a principy především z oboru dramatických umění, pedagogiky a psychologie.
Základním stavebním kamenem výchovně vzdělávací práce je fiktivně navozená dramatická hra, práce s příběhem, situace založená na mezilidské interakci, stimulační a rolové hry k aktivnímu poznávání světa, člověka, společnosti i sebe sama. Práce s pohádkami a prožitkové učení s využitím dramatické výchovy přináší dětem hodnoty, které přispívají k jejich osobnostnímu rozvoji.

skolka